Όροι χρήσης

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

1.      Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Ο Αναστάσιος Λαμπρινάκος,  θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 697 227 0431 ή μέσω e-mail: rg.oo1718702739hay@s1718702739okani1718702739rpmal1718702739_sosa1718702739t1718702739.   

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω.

2.      Η νομική βάση, ο σκοπός και ο τρόπος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε είναι η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών – υπηρεσιών υγείας προς τον Ασθενή και δη η διενέργεια των αναγκαίων νοσηλευτικών πράξεων κατά τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού, η ιατρική διάγνωση, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, η  αποκατάσταση και προληπτική φροντίδα, και εν γένει η νοσηλευτική παρακολούθηση, η διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος της ζωής και της ακεραιότητάς της υγείας του Ασθενούς, η ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, η εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου από εμάς, ως φορέα παροχής υπηρεσιών νοσηλείας, η εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης παροχής υπηρεσιών νοσηλείας, σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα και υποχρεώσεις των μερών.

             Για τους ανωτέρω σκοπούς, τα δεδομένα του Ασθενούς διαβιβάζονται στους θεράποντες ιατρούς καθώς και στους τυχόν συνεργάτες μας, εκτελούντες την επεξεργασία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενημέρωσή σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας καθώς και την λήψη πληροφοριών για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες μας.

             Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών. 

            Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων  δικαιούται επίσης να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την εκτέλεση των συμβατικών όρων των νοσηλευτικών υπηρεσιών, με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας.

3.      Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων  θα επεξεργαστεί:

ü  Τα στοιχεία ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ.).

ü  Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κλπ.).

ü  Τα κάθε είδους δεδομένα υγείας που τυχόν περιέρχονται σε γνώση μας κατά την παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών μας.  

4.      Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα σας με τους θεράποντες ιατρούς σας οι οποίοι καθορίζουν τους όρους νοσηλείας και θεραπείας σας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει τα «Προσωπικά Δεδομένα» του Ασθενούς σε νομικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, καθώς και για λόγους έννομης υποχρέωσης ή δημοσίου συμφέροντος.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

Επίσης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει τα απλά δεδομένα που έχει δηλώσει ο Ασθενής ή/και ο υπόχρεος/συνοδός του για τη συμμόρφωσή του με έννομη υποχρέωση ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές Αρχές, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών νοσηλείας. Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους μας.

6. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων  χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

7. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη τυχόν συγκατάθεση που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών προς εσάς. Η ανάκληση οποιασδήποτε τέτοιας συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και να αναζητήσετε κάθε άλλη πληροφορία, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στο  tasos_lamprinakos@yahoo.grinfo@homecare4u.gr.  

Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

8. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

9. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κατά το οποίο, τα ιατρικά αρχεία διατηρούνται είκοσι χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του Ασθενούς (Ν3418/2005) 

10. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σε σχέση με την παρούσα ενημέρωση αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

11. Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.